Jaarboek 2016 (103)

Theo Nissen, Het Genootschap 125 jaar, 25 jaar veranderingen en ambitie – Ivar Leimus, eine unbekannte Münzstätte aus dem Utrechter Raum – Anton Cruysheer, De LEO-munten van graaf Floris III van Holland (1157-1190) – Inventarisatie en hypothese – Wiebe Nijlunsing, Marcel van der Beek, Jan Stuurman, In Kampen geslagen munten tot 1576 – Marianne Eekhout, De Tachtigjarige Oorlog op zakformaat, penningen als objecten van herinnering.

Het Genootschap 125 jaar, 25 jaar veranderingen en ambitie
Theo Nissen (independent researcher, Terheijden)
Beschreven wordt de recente geschiedenis van ’het Genootschap’. Welke ontwikkelingen hebben de laatste 25 jaar plaatsgevonden?

Villa Evithe – eine unbekannte Münzstätte aus dem Utrechter Raum
Ivar Leimus (Ajaloo Muuseum, Tallinn, Estonia)

Summary
The hoard Kuusalu 1936 contained a hitherto unknown coin with Saint Paul on the obverse. It may be dated to the mid 11th century. The stylistic similarity with type Dannenberg 1259 allows to attribute this coin to ‘Villa Evithe’. Whilst the location of this villa remains unknown, the design and mass point to the Utrecht area.

Samenvatting
De vondst Kuusalu 1936 bevatte een tot dan toe onbekende munt met de heilige Paulus op de voorzijde. Ze is te dateren in het midden van de elfde eeuw. De stijl komt overeen met type Dannenberg 1259, die is geslagen in ‘Villa Evithe’. De locatie daarvan is onbekend, maar het ontwerp en de massa wijzen op de regio Utrecht.

De LEO-munten van graaf Floris III van Holland (1157-1190) – Inventarisatie en hypothese
Anton Cruysheer (independent researcher, Nederhorst ten Berg)

Samenvatting
Aan de hand van een analyse van 50 munten (23 penningen en 27 halve penningen) van het zogeheten LEO-type worden in een catalogus twee hoofdtypes en diverse subtypes onderscheiden. Vondstgegevens wijzen op een toeschrijving aan de Hollandse graaf Floris III (1157-1190). Vervolgens wordt een hypothese besproken over het ontstaan van de afbeelding van een leeuw als heraldisch wapendier op munten van Floris III.

Summary
An analysis of 50 specimens (23 pennies and 27 oboles) of the so-called ‘LEO-type’ allows to distinguish two main types, which are both divided into sub-types. Data from coin hoards and single finds point to count Floris III (1157-1190) as mint authority. Furthermore, a hypothesis about the origin of the lion as heraldic symbol is subsequently discussed.

In Kampen geslagen munten tot 1576
Wiebe Nijlunsing, Marcel van der Beek, Jan Stuurman (independent researcher Heerenveen, Heritage Auction Europe & independent researcher Amsterdam)

Samenvatting
Dit artikel biedt een systematisch overzicht van het nu beschikbare corpus van munten uit Kampen tot 1576. De catalogus rangschikt de ruim 360 in Kampen geslagen munten uit die periode die nu bekend zijn in zes groepen. Een inleiding plaatst de Kamper muntslag in de noodzakelijke historische en numismatische context van de Hanzestad Kampen in het Oversticht en het Sticht van het laatste kwart van de 14e eeuw tot het eerste kwart van de 16e eeuw

Summary
This article presents a systametic overview of the actual Kampen coin corpus before 1576. The catalogue arranges all over 360 now known coins struck in Kampen from that period in six series. An introduction positions the Kampen coinage in the required historical and numismatic context of the Hanseatic city Kampen in the Overstcht and the Sticht from the last quarter of the 14th century until the first quarter of the 16th century

De Tachtigjarige Oorlog op zakformaat – penningen als objecten van herinnering
Marianne Eekhout (Dordrechts Museum, Dordrecht)

Samenvatting
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog hadden penningen vaak een belangrijke boodschap. Welke rol speelden deze penningen in de identiteitsvorming van zeventiende- en achttiende-eeuwers in de Republiek? Aan de hand van een speciaal jongensportret uit 1622 met daarop een gouden penning van het turfschip van Breda (1590), wordt hiervan een beeld geschetst.

Summary
During the Dutch Revolt medals often had an important message. This article discusses how these medals served to express the local, family and personal identity in the seventeenth and eighteenth centuries. Their uses are illustrated on a portrait dated 1622 displaying a young boy wearing a medal with the well-known peat barge of Breda (1590).

ISSN0920-380X

<< Terug